DoktorTakvimi Referans Programı Aydınlatma Metni

 

Giriş

Gizliliğin korunması ve kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi Docplanner Teknoloji Anonim Şirketi ("biz", "bize" veya "DoktorTakvimi") için en yüksek önceliktir. Gizliliğinizi sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu Referans Programı Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”),  veri sorumlusu olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 843951 sicil numarası ile kayıtlı, 0334054018100001 Mersis numaralı, şirket merkezi Esentepe Mahallesi E-5 Yanyol No:25/102-103-120 Soğanlık-Kartal, İstanbul adresinde bulunan DoktorTakvimi tarafından kişisel verilerinizin nasıl işlendiğini açıklar. İşbu Aydınlatma Metni referans programı kapsamında profesyonel üye doktor/uzman tarafından önerilen ve hizmetlerimiz ile ilgilenebilecek uzman/doktorlar için geçerlidir. Bu Aydınlatma Metni’ni zaman zaman, özellikle de faaliyetlerimizdeki veya yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerdeki herhangi bir değişiklik nedeniyle değiştirebiliriz.


Kişisel verilerinizi toplama yöntemlerimiz, kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimiz ve kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki dayanaklarımız

Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi profesyonel olarak kullanan profesyonel üyelerimizden referans programı kapsamında elektronik ortamda topluyoruz. Referans programımıza katılan profesyonel üyeler, kişisel verilerinizi bize vermeden önce, kişisel verilerinizi bize ifşa etme yetkisine sahip olduklarını beyan etmişlerdir. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde meşru menfaatlerimiz kapsamında; şirketimizi ve hizmetlerimizi size sunma ve bir iş ilişkisi geliştirme amacıyla sizinle iletişime geçmek ve size bir iş teklifi sunmak için ve hizmetlerimizle ilgileniyorsanız sizinle bir sözleşme yapmak için işliyoruz.

Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşıyor muyuz?

Toplanan kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda, meşru menfaatimiz kapsamında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak DocPlanner Group'un bir parçası olan diğer şirketlere ve bize ilişim teknolojileri ve iletişim desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), sağlayan hizmet sağlayıcılar ile paylaşabiliriz. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınız nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletisim@docplanner.com adresine gönderebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Profilleme faaliyetleri yürütüyor muyuz

Yalnızca otomatik karar verme temelinde hiçbir karar alınmamaktadır. Verilerinizi işlemek için herhangi bir profilleme sistemi veya aracı kullanmıyoruz.